Salgsbetingelser for kjøp av produkter fra Akvadukt Webshop

1.   Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels-loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene.

Vi har listet opp de viktigste vi mener dekker vår salgsvirksomhet.

2.   Partene:

Selger er  Enginor AS, Vallerveien 100, 1344 Haslum: Epost post@akvadukt.no, Organisasjons nummer: 982 758 173 MVA.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen eller som: du.

3.   Prisen :

Prisen oppgitt på butikk siden er den prisen du skal betale. Det er ingen skulte tilleggskostnader. Transport kostnader er oppgitt separat.  Alle eventuelle retur kostnader må dekkes av deg.

4.   Avtalen er bindende:

Når bestillingen er sendt til Akvadukt.no så er avtalen bindende. Hvis det er tydelig at skrivefeil eller tastefeil har oppstått så er avtalen ikke bindende.

5.   Betaling:

Vi ber om betaling med bestillingen og sender varen innen kort tid.

6.   Levering:

Levering er skjedd når du har mottatt varen. Leveringsmetode velges når du bestiller.

7.   Risikoen for varen:

Risikoen for varen er vår, går over på kjøper når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8.   Angrerett:

Angrer du på kjøpet så er dette dekket av angrerettloven.

Du må gi beskjed om at du angrer innen det har gått 14 dager.  Bruk gjerne epost: post@akvadukt.no.
Du må selv dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Du vil få tilbake penger for varen når vi har mottatt denne.

9.   Hvis vi ikke sender deg varen:

Hvis vi ikke sender deg varen så reguleres dette i kjøpslovens kapittel 5.

Hvis vi ikke sender deg varen så er det sannsynligvis grunnet en misforståelse og det løses best ved at du tar kontakt. Bruk gjerne epost: post@akvadukt.no

10.              Mangel ved varen:

Du har en garanti for at det ikke er produksjonsfeil på varen du har kjøpt. Er det slike feil så må det meldes innen 2 år.  Epost post@akvadukt.no

Skyldes skaden at vann har frosset i ventiler eller rør og sprengt utstyret så er det ikke produksjons feil. Frostsprengning dekkes ikke av garantien.

Mangel er ytterligere beskrevet for eksempel i Kjøpsloven kapittel IV.

11.              Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold:

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker-kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

12.              Personopplysninger:

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person-opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

13.              Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Får vi ikke til det så søker vi hjelp hos forbruker rådet.

Haslum 2021.